ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
22 ก.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 นักศึกษาวิชาทหารเข้าฝึกภาคสนาม
โรงเรียนพรเจริญ
22 ก.ค. 62 ถึง 24 ก.ค. 62 สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา
เสื้อเหลืองหรือเสื้อขาว องค์การบริหารส่วนตำบลท่ากกแดง