คณะผู้บริหาร

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเถลิง ศรีนนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การบริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0862370365
อีเมล์ : srinon2003@hotmail.com
ที่อยู่ :
27 หมู่ 6 ตำบลพรเจริญ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38180
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2515 - 2520 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านเป้า มิตรภาพที่203
2521 - 2523 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบึงบูรพ์
2524 -2526 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
2527 - 2530 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
กศม.บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2531 โรงเรียนนาแกพิทยาคม อ.นาแก จ.นครพนม อาจารย์ 1
2535 โรงเรียนพรเจริญวิทยา อ.พรเจริญ จ.หนองคาย อาจารย์ 1
2545 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน
2547 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม อ.โซ่พิสัย จ.หนองคาย รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2547 โรงเรียนประชานิมิตรพิทยานุกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน
2550 โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ อ.เซกา จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2550 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี อ.เซกา จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2553 โรงเรียนบ้านวังยาว อ.พรเจริญ จ.หนองคาย ผู้อำนวยการโรงเรียน
2554 โรงเรียนภูทอกวิทยา อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียน
2559 - ปัจจุบัน โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา อ.เซกา จ.บึงกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ผลงาน