ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางดวงเดือน บุญใส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายประสิทธิ์ ไชยสุนทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางดวงรัตน์ ป้อมไชยา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

วศินสิทธิ นามวัน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1