ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธนวรรธน์ ดีพูล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสุภาพร พลพุทธา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางมริดา สุขะหา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวพัชรี กุมภิโร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

มาริษา ชมภูราษฎร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กิติยา ชาไมล์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวกาญจนา คำพิทักษ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวดวงพร คุณาคม
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาววีรดาพร กุลพันธ์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1