ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฏฐมณฑน์ ณัฎฐปัญญามาศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวโรจนีกานต์ ทุมวัตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางพิกุล ไชยสิทธิ์
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นายวีรยุทธ หนูป้อง