ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายฉกาจ เลี้ยงพรม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1