ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวมะลิวรรณ ระหูภา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายพีรพัฒน์ พึ่งพงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2